2015/2016 talveperioodil toimub teede talvine hooldus sarnaselt eelmiste talvedega.

Jõelähtme vallas hooldab riigimaanteid OÜ Üle, vallas olevaid teisi teid alates 01.11.2015 samuti OÜ ÜLE.

e-post hoole@yle.ee ja ööpäevane dispetserteenistus 555 80 240.

Valla esindaja teede hoolduse valdkonnas on kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas, Indrek@joelahtme.ee, 605 4868, 505 2086.

Erateede hooldamine

Vald on seadnud erateed, mis ei ole määratud avalikult kasutatavateks teedeks, osaliselt võrdsesse olukorda teiste teedega ehk kõiki erateid puhastatakse maksumaksja kulul kümme korda talve jooksul.

Sellest tulenevalt on vald võtnud osalisse hooldusesse palju teid, mida vald varasematel aastatel pole üldse hooldanud, samas on mõned erateed jäänud ilma oma privilegeeritud seisusest. Hooldusnimekirjades ei ole riigiteede või vallateedega külgnevate majapidamiste juurdepääsuteid, selliste teede hoolduskohustus on täiel määral maaomanikul.

Erateede omanikel on õigus taotleda eratee avaliku kasutusega teeks muutmist. Selleks tuleb teha vastav taotlus vallavalitsusele, misjärel hinnatakse iga tee puhul eraldi taotluse põhjendatust (elanike olemasolu, majapidamiste arv, juurdepääs avalikule objektile jne).

Teede hoolduse nimekirjad on valla kodulehel rubriigis transport-kommunaal teede alajaotus. Teede hoolduse lisanimekirjas olevate teede hooldust saab tellida kommunaalnõunik Indrek Mäeküngaselt. Erateede täiendavat hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks tuleks võtta ühendust OÜ-ga ÜLE ning sõlmida vastav leping.

Teede ääred vabaks

Vallavalitsusel ja teehooldajal on elanikele palve. Teede ääred tuleb vabastada lumelükkamist segavatest ilu- ja piirdekividest, puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest. Arusaamatuste vältimiseks peaks ka autod parkima kinnistule. Teehooldusfirma ei saa oma tehnikat lõhkuda ja jätab ohtlikes kohtades tee lumest lahti lükkamata. Pealegi võib lume alla mattunud kivide otsa sõita igaüks meist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info edastamiseks pöörduda telefonil 555 80 240 ja aadressile hoole@yle.ee.