17.03.2016 otsusega nr 308 otsustas Jõelähtme vallavolikogu omandada riigilt Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 kinnistud eesmärgiga rajada piirkonda uue elamukvartali ning selle arendamisest saadud vahenditega rajada piirkonda kaasaegsed kõnni ja sõiduteed, tänavavalgustuse ja kommunikatsioonid.

13.09.2018 otsusega nr 123 algatas Jõelähtme vallavolikogu Loo alevikus Jõelähtme vallale kuuluvale Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 kinnistute detailplaneeringu eesmärgiga jagada planeeritav maa-ala elamumaa ja transpordimaa kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele kavandada rida- ja korterelamud. Planeeringu algatamisel lähtuti 2007 aastal kehtestatud, vallale kuuluvate kinnistute ja jõe vahelisele alale jääva, Vahtramäe kinnistu detailplaneeringu põhilahendusest.

20.11.2018 toimus vallamajas Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 kinnistute detailplaneeringu eskiis ja lähteseisukohtade avalik arutelu, mille järel on suur hulk Loo aleviku elanikke avaldanud arvamust, et korrusmajade planeerimine Peakraavi tee piirkonda ei ole õige ja piirkonda sobiks pigem paaris ja üksikelamud. Eskiislahenduse ja lähteseisukohtade koostamine on planeerimismenetluse esimene faas, mille eesmärk on kaasata avalikkus võimalikult varajases etapis, et selgitada välja avalikkuse seisukohad planeeringulahenduse sobivuse kohta.

28.11.2018 toimus Loo Kultuurikeskuses infokoosolek, kus vallavalitsus andis asjast huvitatud Loo aleviku elanikele ülevaate jõeäärses piirkonnas kehtestatud üld- ja detailplaneeringutest. Tutvustati ka 27.11.2007 kehtestatud jõeäärse Vahtramäe kinnistu detailplaneeringu lahendust, millega eraomandisse kuuluvale maale on kavandatud rajada neli kuni kahekorruselist galerii- või sektsioonelamu tüüpi keskse trepikojata elamut aadressiga Spordi tee 20//22//24//26 ja kaks ridaelamu tüüpi hoonet aadressiga Spordi tee 21//23. Lisaks näeb antud detailplaneering ette moodustada avaliku kasutusega sotsiaalmaa kinnistu aadressiga Spordi tee 18, mis hõlmab kinnistu piiresse jäävat vee- ning kaldaala, säilitab olemasoleva ujumiskoha ning kavandab täiendavalt välja ehitada avalikud spordi ja mänguväljakud ning parkimiskohad. Planeering näeb ette selleks kavandatud sotsiaalmaa maaüksuse üle andmist Jõelähtme vallale. Kohtumisel elanikega lepiti kokku, et vallavalitsus korraldab edaspidi Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 kinnistute detailplaneeringu arutelud Loo Kultuurikeskuse saalis ja informeerib sellest avalikust täiendavalt aleviku elektrooniliste infokanalite kaudu.

12.12.2018 toimunud Loo aleviku eestseisuse koosolekul kujundas eestseisus välja seisukohad Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 kinnistute detailplaneeringu eskiisi ja aleviku jõeäärse piirkonna arendamise osas.
Vaata kookoleku protokolli siit- Loo aleviku eestseisuse protokoll nr 3

13.12.2018 toimunud istungil arutas vallavalitsus Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 ning Vahtramäe detailplaneeringuga seotud ettepanekuid ja otsustas peatada Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 detailplaneeringu koostamise kuueks kuuks ning otsustas algatada läbirääkimised Vahtramäe detailplaneeringu ala omanikuga jõeäärse piirkonna tuleviku üle, eesmärgiga tagada jõeäärse piirkonna kvaliteetse elu- ja looduskeskkonna kavandamine, kus oleks tagatud alevikule olulise avaliku ruumi, seal hulgas ujumiskoha säilimine ja arendamine. Kahe erineva planeeringu joonised:

1. Kliki alloleval pildil, et vaadata suuremalt 2007. aastal kehtestatud Vahtramäe detailplaneeringu visualisiooni

2. Peakraavi tee 2//4//6//8 ja 10 detailplaneeringu joonis- Peakraavi tee 2_DP_Põhijoonis_eskiis

 

Andrus Umboja

Jõelähtme vallavanem